Regulamin sklepu internetowego

[tytułem wstępu]

Szanowny Użytkowniku, Drogi Kliencie! Zanim przejdziesz do lektury wielostronicowego regulaminu sklepu internetowego przeczytaj ten krótki wstęp.

Regulamin to zbiór norm, które regulują funkcjonowanie sklepu, a także przypominają o przysługujących Ci prawach i obowiązkach. To niezwykle ważny dokument. Zanim jednak zagłębisz się w meandry paragrafów i ustępów, chciałbym, byś wiedział, że najważniejsze są relacje.

Co to oznacza? Że zależy mi na tym, by Twoje zamówienie zostało zrealizowane szybko i rzetelnie. Byś miał poczucie, że jesteś dla mnie ważny i, że zostałeś potraktowany uprzejmie i profesjonalnie. Chciałbym, byś wiedział, że tak właśnie jest. Traktuję swoich klientów jako partnerów, a to znaczy, że:

 • będę dbał o ochronę Twoich danych (nie musisz się martwić, że komuś je sprzedam, a Twoje wypisanie się z Newslettera zostanie zignorowane),
 • jeżeli będziesz miał uwagi do towaru lub usługi dołożę wszelkich starań, by znaleźć rozwiązanie (na pewno nie zniknę z Twoimi pieniędzmi w raju podatkowym),
 • będę dbał o komunikację z Tobą (nie obawiaj się, że będziesz czekał 6 miesięcy na odpowiedź na maila z pytaniem o dostępność produktu),

Można byłoby mnożyć podobne punkty, ale wszystko sprowadza się do jednego: każdy Użytkownik i Klient sklepu jest wyjątkowy i będzie traktowany z szacunkiem. Mam nadzieję, że dzięki temu każdy będzie mógł korzystać z tej strony internetowej bez przeszkód i z satysfakcją.

Czego Tobie i sobie życzę!

Szczepan Kasiński
Prezes Zarządu
Armiger sp. z o.o.

§1

[postanowienia wstępne]

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://sklep.armiger.pl/ przez Armiger sp. z o.o.  z siedzibą: Sobolów 278, 32-742 Sobolów, NIP 8681972701, REGON 381773089 KRS 0000756797.
 2. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Sklepu, w taki sposób, że można w wybranym przez siebie momencie pozyskać go, wyświetlić i utrwalić jego treść poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub w pamięci posiadającego odpowiednie funkcje urządzenia(np. komputera czy smartfona).
 3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów oraz przedsiębiorców.

§2 

[co oznaczają pojęcia w regulaminie]

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dzień roboczy – poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Chyba, że któryś z tych dni jest dniem ustawowo wolnym od pracy;
 2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. „kodeks cywilny” (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi; służąca komunikacji z Klientem, a także umożliwiająca dostęp do informacji o realizacji zamówień;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a także osoba, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-385Kodeksu Cywilnego, przepisy art. 556, 5565, 5765 Kodeksy Cywilnego.
 7. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży, a także usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia, udostępnieniu danych dostępowych do szkolenia online lub treści szkoleniowych – zgodnie z opisem;
 8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 9. Punkt odbioru osobistego – punkt, w którym możliwy jest odbiór towaru przez Klienta;
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Rejestracja – dokonane przez użytkownika czynności, polegające na utworzeniu przez Klienta Konta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego, które prowadzą do utworzenia konta;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 13. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem https://sklep.armiger.pl/.
 14. Sprzedawca –  podmiot, o którym mowa w §1 ust. 1, prowadzący sklep internetowy;
 15. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 16. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 18. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługą cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 19. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
 20. Integracja  – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 23. Użytkownik – każdy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym, użytkownik, który złoży zamówienie jest również klientem;
 24. Polityka prywatności – zamieszczony na stronie Sklepu internetowego dokument zawierający informacje o Administratorze danych Użytkownika oraz o tym, jakie dane są przez niego przetwarzane oraz w jakim celu i na jakiej podstawie, a także informujący o prawach Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 25. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub kursu prezentowanego w Sklepie internetowym.
 26. Pośrednik płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§3 

[promocje i konkursy]

 1. W sklepie możliwe jest organizowanie konkursów, przecen oraz promocji, których warunki i zasady będą publikowane na stronie internetowej sklepu lub określone w odrębnych regulaminach.
 2. Organizując promocje i konkursy Sprzedawca stosuje obowiązujące przepisy prawa – w szczególności w odniesieniu do informowania o zmianach cen.

§4 

[wymagania techniczne – środowisko techniczne i integracja]

Aby korzystać ze sklepu internetowego, a także usług cyfrowych lub towarów z elementami cyfrowymi, w celu zapewnienia integracji użytkownik musi spełnić następujące warunki:

 1. Dostęp do Internetu (w końcu to sklep internetowy),
 2. Odpowiednio skonfigurowana przeglądarka, która umożliwi prawidłowe wyświetlenie strony internetowej sklepu,
 3. Zezwolenie na obsługę cookies oraz Javascript,
 4. Program umożliwiający obsługę plików w formacie pdf.

§5 

[ciasteczka]

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi oraz integracji Sprzedawca może wykorzystywać w sklepie internetowym mechanizm plików cookies (ciasteczek). W razie ich wykorzystywania Użytkownikowi zostanie udostępniona na stronie sklepu internetowego polityka cookies,

§6 

[kiedy może być potrzebny Twój e-mail, adres i telefon]

W celu skorzystania ze sklepu internetowego, tj. z usług elektronicznych lub złożenia zamówienia może być wymagane posiadanie aktywnego Konta lub poczty elektronicznej (a także podanie jej adresu). Dla zapewnienia realizacji zamówienia (zwłaszcza w przypadku zakupu przedmiotów fizycznych) może być konieczne podanie numeru telefonu oraz adresu (inaczej nie będzie możliwa dostawa).

§7

[co wolno, a czego nie]

 1. Użytkownik sklepu ma obowiązek korzystać z niego zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, a także w zgodzie z postanowieniami regulaminu i poszanowaniem zasad tak zwanej „netykiety”, a więc reguł zachowania się w Internecie.
 2. Nie wolno dostarczać i przekazywać treści zabronionych prawem lub naruszających dobre obyczaje, a zwłaszcza naruszających dobra osobiste, propagujących przemoc i nienawiść.

§8 

[usługi elektroniczne]

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych, usług cyfrowych,  do których należą: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, formularz kontaktowy.
 2. Dla korzystania z usługi prowadzenia Konta niezbędna jest rejestracja w sklepie, która odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 3. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy prowadzenia konta. Można ją rozwiązać w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia lub usunięcie konta za pomocą odpowiedniego przycisku.
 4. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom formularz zamówienia, który służy do dokonania zakupu w sklepie internetowym. Usługa formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z chwilą przesłania go do sprzedawcy.
 5. Użytkownik sklepu internetowego ma możliwość zapisania się do Newslettera – wymaga to podania adresu e-mail, co oznacza zgodę na otrzymywania informacji promocyjnych i handlowych. Usługa ta jest świadczona przez czas nieoznaczony, zaś każdy Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia lub wykorzystanie linku znajdującego się w treści Newslettera.
 6. Formularz kontaktowy pozwala na komunikację ze Sprzedawcą Usługa formularza kontaktowego świadczona jest przez czas oznaczony – ulega rozwiązaniu wraz z przesłaniem do Sprzedawcy formularza.
 7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

§9

[co można kupić w sklepie internetowym]

 1. Sklep internetowy sprzedaje produkty, usługi cyfrowe, towary z elementami cyfrowymi, które są nowe i wolne od wad, chyba że wyraźnie zostały oznaczone  jako niepełnowartościowe.
 2. Sklep internetowy sprzedaje również kursy – zarówno przeprowadzane przez Sprzedającego osobiście, jak i prowadzone przez upoważnione przez niego osoby, a także kursy internetowe.
 3. Sklep sprzedaje również dostęp na zasadzie ograniczonej czasowo, odpłatnej, niewyłącznej licencji dostęp do treści cyfrowych dostępnych on-line.
 4. Sklep sprzedaje również e-booki, artykuły i inne treści cyfrowe.
 5. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy – chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają VAT).
 7. Jeżeli produkty są objęte gwarancją, informacja o jej istnieniu oraz o warunkach (w tym podmiocie, który jej udziela) zostanie wskazana na stronie sklepu internetowego, zwłaszcza w opisie produktu.
 8. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie są ofertą, lecz powinny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 12. W przypadku indywidualnych kursów i konsultacji sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego, w przypadku którego nie został podany termin, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu przeprowadzenia kursu.
 13. W przypadku kursów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacje niezbędne do skorzystania z kursu.
 14. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej treść umowy sprzedaży.

§10

[Jak płacić za produkty]

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub PayPal. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Do ceny produktu doliczana jest opłata za przesyłkę, zgodnie z opcją wybraną przez Klienta. W przypadku, gdy Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty w punkcie odbioru – nie jest pobierana płatność za przesyłkę.
 3. Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za zamówienie w terminie wskazanym w sklepie internetowym. W razie braku płatności Sprzedawca wezwie klienta do zapłaty i wyznaczy dodatkowy termin, zaś po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku treści cyfrowych, udostępnianych online nie jest możliwa płatność przy odbiorze oraz za pobraniem. 

§11

[dostawa]

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Produktów:
  1. Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres lub do paczkomatu,
  2. Dostarczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania opłaty na rachunku Sprzedawcy.
 6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. Klient wraz z produktem otrzymuje fakturę obejmującą Zamówienie.
 8. Dostęp do treści cyfrowych jest przyznawany niezwłocznie po zawarciu umowy.

§12

[zapisy dotyczące tylko przedsiębiorców]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Przedsiębiorca po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest do sprawdzenia ich stanu, a w razie stwierdzenia uszkodzeń lub innych uchybień, do sporządzania w obecności przewoźnika stosownego protokołu, zawierający określenie ilości i rodzaju produktów oraz ich uszkodzeń.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację transportu przez przewoźnika.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
 5. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§13

[reklamacje produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych (chyba, że wyraźnie zaznaczono w opisie, że jest on niepełnowartościowy).
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w razie wad produktu na podstawie art. 556-576 kodeksu cywilnego.
 3. Dla rozpatrzenia reklamacji produktu, klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem rodzaju wady i datą jej powstania oraz z oświadczeniem, czego w związku z wystąpieniem wady się domaga.
 4. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy: listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu. Dane teleadresowe są dostępne na stronie sklepu.

§14 

[odstąpienie od umowy przez konsumenta]

 1. Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie biegnie od dnia doręczenia produktu, a w przypadku kursów – od momentu dostarczenia danych niezbędnych do skorzystania z kursu internetowego. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (zapis ten dotyczy kursów internetowych, e-booków, licencji na dostęp do treści udostępnianych on-line) – z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
 1. Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedający nie dostarczył mu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej mimo wezwania, a także wówczas, gdy z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jak również wówczas, gdy konsument i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Sprzedawca zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi aż do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania(na przykład skanu potwierdzenia nadania), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie może się wstrzymać ze zwrotem płatności, jeśli oświadczył, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient(konsument) chyba że Klient(konsument) wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.
 5. Jeżeli Klient(konsument), wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§15

[pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, a także jak uzyskać dostęp do tych procedur]

 1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  2. skorzystać z punktu kontaktowego działającego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
  1. polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o to, by wszczął postępowanie mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§16

[dane osobowe i RODO, czyli do czego potrzebne są dane i jak je wykorzystujemy]

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Armiger sp. z o.o.  z siedzibą: Sobolów 278, 32-742 Sobolów, NIP 8681972701, REGON 381773089 KRS 0000756797.
 2. Obowiązek informacyjny wobec Użytkownika Administrator wypełnia udostępniając na stronie Sklepu internetowego Politykę prywatności.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Polityką prywatności.

§17 

[postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, do których należy zaliczyć w szczególności zmianę stanu prawnego.
 2. Sprzedawca udostępnia pouczenia o prawie odstąpienia od umowy również w formie załączników do niniejszego regulaminu.
 3. Do zamówień przyjętych przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmian w regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Sprzedawca powiadomi Użytkowników o zmianie regulaminu poprzez informację na stronie głównej sklepu internetowego, dodatkowo do Użytkowników posiadających konto wysłana zostanie wiadomość e-mail. Powiadomienie będzie zawierać informację o dokonanych zmianach i termin ich obowiązywania.
 5. W razie braku zgody Użytkownika lub Klienta na zmianę regulaminu powinien on zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia, co stanowić będzie wypowiedzenie konta w sklepie internetowym.
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik 1 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub – w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności – od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.”;

.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Nasze dane adresowe to: Armiger sp. z o.o.  z siedzibą: Sobolów 278, 32-742 Sobolów, adres e-mail: wspolpraca@armiger.pl, tel. 506 625 584
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej sklep.argmiger.pl, wysyłając je na adres e-mail.. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam towar na adres podany w punkcie 3. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik 2 

Wzór formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: 

Armiger sp. z o.o.  z siedzibą: Sobolów 278, 32-742 Sobolów, adres e-mail: wspolpraca@armiger.pl, tel. 506 625 584

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-Data

*niepotrzebne skreślić.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 

Shopping Cart
SZKOŁA HOJNOŚCI
Przewiń do góry